Projekty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Wzrost konkurencyjności Igologic poprzez wdrożenie innowacyjnej, autorskiej usługi opartej o wyniki prac B+R.

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w celu stworzenia kompletnego systemu, który pozwoli w automatyczny sposób na zapewnienie pełnej wiarygodności weryfikacji tożsamości użytkownika w sieci w przypadku braku jego fizycznej obecności z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi i technologii biometrycznych.


Umowa o dofinansowanie nr RPLU.03.07.00-06-0176/20-00
Dofinansowanie projektu z UE    1 995 798,00 PLN

Działanie 3.5 Bon na doradztwo

“Zakup usług specjalistycznego doradztwa celem wzrostu konkurencyjności oraz podniesienia jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem

Cel projektu: Celem projektu jest skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych, które pozwolą w sposób racjonalny, efektywny i uzasadniony kosztowo wdrożyć w przedsiębiorstwie nowe rozwiązania usprawniające procesy biznesowe.

Umowa o dofinansowanie nr RPLU.03.05.00-06-0041/19

Dofinansowanie projektu z UE 149 568,00 PLN


Poddziałanie 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Contract number: UG-PMT/1264/8N/2019-ZEA

Project goals:

Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej w oparciu o produkt IgoKYC poprzez realizację:

  • działań krajowych: analizę rynku docelowego, analizę potencjału spółki i produktu, opracowanie modelu biznesowego i strategii wejścia na nowy rynek zagraniczny, analizę aspektów formalno-prawnych w planowaniu ekspansji na rynki zagraniczne;
  • działań zagranicznych: zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji dla certyfikacji produktu, analizy prawnej oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Japonii, zakup usług doradczych związanych z opracowaniem dokumentów niezbędnych do wdrożenia produktów na rynku docelowym, zakup usług doradczych niezbędnych w procesie certyfikacji oraz w procesie pozyskiwania niezbędnych licencji, udział w imprezach targowo-wystawienniczych.

Planned effects:

Rezultatem projektu będzie podjęcie współpracy i podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z działalności eksportowej.

Project value: 200 000,00 PLN

Contribution of European Funds: 100%

Poddziałanie 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Contract number: UG-PMT/1662/9N/2019-JPN

Project goals:

Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej w oparciu o produkt IgoKYC poprzez realizację:

  • działań krajowych: analizę rynku docelowego, analizę potencjału spółki i produktu, opracowanie modelu biznesowego i strategii wejścia na nowy rynek zagraniczny, analizę aspektów formalno-prawnych w planowaniu ekspansji na rynki zagraniczne;
  • działań zagranicznych: zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji dla certyfikacji produktu, analizy prawnej oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Japonii, zakup usług doradczych związanych z opracowaniem dokumentów niezbędnych do wdrożenia produktów na rynku docelowym, zakup usług doradczych niezbędnych w procesie certyfikacji oraz w procesie pozyskiwania niezbędnych licencji, udział w imprezach targowo-wystawienniczych.

Planned effects:

Rezultatem projektu będzie podjęcie współpracy i podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z działalności eksportowej.

Project value: 200 000,00 PLN

Contribution of European Funds: 100%

Poddziałanie 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Contract number: 02.03.01-06-0015/18-00

Project title: "Innovation consultancy services supporting the implementation process of the innovative IgoKYC system".

Project goals: The project goal is to increase the potential of Igologic Sp. z o.o. to implement product and process innovation in your own enterprise, increase innovation, improve and streamline the process of implementing technological innovations.

Planned effects: Use by Igologic Sp. z o.o. pro-innovative advisory services offered by BEI will allow to increase the company's innovation and will improve and improve the process of implementing technological innovations.

The result of the project will be the implementation of technological innovations in Igologic Sp. z o.o.

Project value: 1 430 400,00 PLN
Contribution of European Funds: 1 001 280,00 PLN

Poddziałanie 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Contract number: UG-PMT/1057/7N/2019-SIN

Project goals:

Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej w oparciu o produkt IgoKYC poprzez realizację:

  • działań krajowych: analizę rynku docelowego, analizę potencjału spółki i produktu, opracowanie modelu biznesowego i strategii wejścia na nowy rynek zagraniczny, analizę aspektów formalno-prawnych w planowaniu ekspansji na rynki zagraniczne;
  • działań zagranicznych: zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji dla certyfikacji produktu, analizy prawnej oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Singapuru, zakup usług doradczych związanych z opracowaniem dokumentów niezbędnych do wdrożenia produktów na rynku docelowym, zakup usług doradczych niezbędnych w procesie certyfikacji oraz w procesie pozyskiwania niezbędnych licencji, udział w imprezach targowo-wystawienniczych.

Planned effects:

Rezultatem projektu będzie podjęcie współpracy i podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z działalności eksportowej.

Project value: 200 000,00 PLN

Contribution of European Funds: 100%


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Data: 17.02.2021

Zamawiający: Igologic Sp. z o.o.

Dotyczy: Umowa nr UG-PMT/1057/7N/2019-SIN

Przedmiot zamówienia: doradztwo w procesie certyfikacji na rynku Singapuru w procesie pozyskiwania niezbędnych licencji.

Zapraszamy do składania ofert wg poniższego schematu:

Lp.Nazwa zadaniaStawka za 1rbgLiczba rbgKwota nettoKwota brutto
1.Usługi doradcze    
SUMA    

Kryteria wyboru ofert: 100% najniższa cena brutto

Do oferty należy dołączyć Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załączonym poniżej wzorem.

Miejsce składania ofert: Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 6/5, 20-128 Lublin lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: office@igologic.pl

Termin składania ofert: 24.02.2021

W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


2.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/PMT

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17.01.2020 r.

Pełna treść Zapytania ofertowego znajduje się w załączonych poniżej plikach.

20.01.2020 r.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 1/2019/PMT

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Igologic Sp. z o.o. ogłoszonym na stronie internetowej www.igologic.pl/projekty informujemy, że na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku wybrano oferenta:

Lorez Legal


22.01.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/PMT

„W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 29.01.2020 r.

Pełna treść Zapytania ofertowego znajduje się w załączonych poniżej plikach.

30.01.2020 r.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 2/2020/PMT

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Igologic Sp. z o.o. ogłoszonym na stronie internetowej www.igologic.pl/projekty informujemy, że na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku wybrano oferenta:

Scale Compliance GmbH


01.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/PMT/2021 ZEA

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w związku z podjęciem działań mających na celu rozpoczęcie świadczenia usług na rynku ZEA.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9.04.2021 r.

Pełna treść Zapytania ofertowego znajduje się w załączonych poniżej plikach.12.04.2021 r.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 1/PMT/2021 ZEA

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Igologic Sp. z o.o. ogłoszonym na stronie internetowej www.igologic.pl/projekty informujemy, że na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano oferenta:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kurcman

01.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/PMT/2021 JAP

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w związku z podjęciem działań mających na celu rozpoczęcie świadczenia usług na rynku japońskim.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9.04.2021 r.

Pełna treść Zapytania ofertowego znajduje się w załączonych poniżej plikach.


12.04.2021 r.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 1/PMT/2021 JAP

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Igologic Sp. z o.o. ogłoszonym na stronie internetowej www.igologic.pl/projekty informujemy, że na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano oferenta:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kurcman


9.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2021/PMT ZEA

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska wystawowego na targach Finnovex  Middle East odbywających się w terminie 7-8 września 2021 r. w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2021 r.

Pełna treść Zapytania ofertowego znajduje się w załączonych poniżej plikach.


17.08.2021 r.

Informacja o wyniku Zapytania ofertowego nr 2/2021/PMT ZEA

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Igologic Sp. z o.o. ogłoszonym na stronie internetowej www.igologic.pl/projekty informujemy, że na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku wybrano oferenta:

C&C Center Sp. z o.o.