Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  na lata 2014-2020
Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

„Promocja innowacyjnego produktu IgoKYC poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych IT/ICT.”

Cel projektu: Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej Igologic Sp. z o.o., zwiększenie rozpoznawalności marki IgoKYC i stworzenie firmy Igologic jako międzynarodowej firmy świadczącej usługi na wielu rynkach na świecie, poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności- wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych.

Planowane efekty: Przewidywane rezultaty projektu to wypromowanie Wnioskodawcy jako solidnej MPG i wiarygodnego partnera biznesowego oferującego najwyższej jakości produkty i usługi na wybranych rynkach międzynarodowych. Rezultatem bezpośrednim będą przychody z działalności eksportowej oraz podpisane międzynarodowe kontrakty handlowe.

 
Całkowita wartość projektu    798 961,99 PLN
Dofinansowanie projektu z UE    399 480,99 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Wzrost konkurencyjności Igologic poprzez wdrożenie innowacyjnej, autorskiej usługi opartej o wyniki prac B+R.

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w celu stworzenia kompletnego systemu, który pozwoli w automatyczny sposób na zapewnienie pełnej wiarygodności weryfikacji tożsamości użytkownika w sieci w przypadku braku jego fizycznej obecności z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi i technologii biometrycznych.


Umowa o dofinansowanie nr RPLU.03.07.00-06-0176/20-00
Dofinansowanie projektu z UE    1 995 798,00 PLN

Działanie 3.5 Bon na doradztwo

„Zakup usług specjalistycznego doradztwa celem wzrostu konkurencyjności oraz podniesienia jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem

Cel projektu: Celem projektu jest skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych, które pozwolą w sposób racjonalny, efektywny i uzasadniony kosztowo wdrożyć w przedsiębiorstwie nowe rozwiązania usprawniające procesy biznesowe.

Umowa o dofinansowanie nr RPLU.03.05.00-06-0041/19

Dofinansowanie projektu z UE 149 568,00 PLN


Poddziałanie 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Numer umowy: UG-PMT/1264/8N/2019-ZEA

Cele projektu:

Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej w oparciu o produkt IgoKYC poprzez realizację:

  • działań krajowych: analizę rynku docelowego, analizę potencjału spółki i produktu, opracowanie modelu biznesowego i strategii wejścia na nowy rynek zagraniczny, analizę aspektów formalno-prawnych w planowaniu ekspansji na rynki zagraniczne;
  • działań zagranicznych: zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji dla certyfikacji produktu, analizy prawnej oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Japonii, zakup usług doradczych związanych z opracowaniem dokumentów niezbędnych do wdrożenia produktów na rynku docelowym, zakup usług doradczych niezbędnych w procesie certyfikacji oraz w procesie pozyskiwania niezbędnych licencji, udział w imprezach targowo-wystawienniczych.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie podjęcie współpracy i podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z działalności eksportowej.

Wartość projektu: 200 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100%

Poddziałanie 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Numer umowy: UG-PMT/1662/9N/2019-JPN

Cele projektu:

Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej w oparciu o produkt IgoKYC poprzez realizację:

  • działań krajowych: analizę rynku docelowego, analizę potencjału spółki i produktu, opracowanie modelu biznesowego i strategii wejścia na nowy rynek zagraniczny, analizę aspektów formalno-prawnych w planowaniu ekspansji na rynki zagraniczne;
  • działań zagranicznych: zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji dla certyfikacji produktu, analizy prawnej oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Japonii, zakup usług doradczych związanych z opracowaniem dokumentów niezbędnych do wdrożenia produktów na rynku docelowym, zakup usług doradczych niezbędnych w procesie certyfikacji oraz w procesie pozyskiwania niezbędnych licencji, udział w imprezach targowo-wystawienniczych.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie podjęcie współpracy i podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z działalności eksportowej.

Wartość projektu: 200 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100%

Poddziałanie 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Numer umowy: 02.03.01-06-0015/18-00

Tytuł projektu: „Usługi doradcze w zakresie innowacji wspierające proces wdrożenia innowacyjnego systemu IgoKYC”.

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie potencjału Igologic Sp. z o.o. do wdrożenia we własnym przedsiębiorstwie innowacji produktowej i procesowej, zwiększenie innowacyjności, ulepszenie oraz usprawnienie procesu wdrożenia innowacji technologicznych.

Planowane efekty: Skorzystanie przez Igologic Sp. z o.o. z proinnowacyjnych usług doradczych oferowanych przez IOB pozwoli zwiększyć innowacyjność przedsiębiorstwa oraz ulepszy i usprawni proces wdrożenia innowacji technologicznych.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji technologicznych w Igologic Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 430 400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 001 280,00 PLN

Poddziałanie 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Numer umowy: UG-PMT/1057/7N/2019-SIN

Cele projektu:

Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej w oparciu o produkt IgoKYC poprzez realizację:

  • działań krajowych: analizę rynku docelowego, analizę potencjału spółki i produktu, opracowanie modelu biznesowego i strategii wejścia na nowy rynek zagraniczny, analizę aspektów formalno-prawnych w planowaniu ekspansji na rynki zagraniczne;
  • działań zagranicznych: zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji dla certyfikacji produktu, analizy prawnej oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Singapuru, zakup usług doradczych związanych z opracowaniem dokumentów niezbędnych do wdrożenia produktów na rynku docelowym, zakup usług doradczych niezbędnych w procesie certyfikacji oraz w procesie pozyskiwania niezbędnych licencji, udział w imprezach targowo-wystawienniczych.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie podjęcie współpracy i podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z działalności eksportowej.

Wartość projektu: 200 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100%


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Data: 17.02.2021

Zamawiający: Igologic Sp. z o.o.

Dotyczy: Umowa nr UG-PMT/1057/7N/2019-SIN

Przedmiot zamówienia: doradztwo w procesie certyfikacji na rynku Singapuru w procesie pozyskiwania niezbędnych licencji.

Zapraszamy do składania ofert wg poniższego schematu:

Lp.Nazwa zadaniaStawka za 1rbgLiczba rbgKwota nettoKwota brutto
1.Usługi doradcze    
SUMA    

Kryteria wyboru ofert: 100% najniższa cena brutto

Do oferty należy dołączyć Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załączonym poniżej wzorem.

Miejsce składania ofert: Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 6/5, 20-128 Lublin lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: office@igologic.pl

Termin składania ofert: 24.02.2021

W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


2.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/PMT

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17.01.2020 r.

Pełna treść Zapytania ofertowego znajduje się w załączonych poniżej plikach.

20.01.2020 r.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 1/2019/PMT

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Igologic Sp. z o.o. ogłoszonym na stronie internetowej www.igologic.pl/projekty informujemy, że na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku wybrano oferenta:

Lorez Legal


22.01.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/PMT

„W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 29.01.2020 r.

Pełna treść Zapytania ofertowego znajduje się w załączonych poniżej plikach.

30.01.2020 r.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 2/2020/PMT

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Igologic Sp. z o.o. ogłoszonym na stronie internetowej www.igologic.pl/projekty informujemy, że na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku wybrano oferenta:

Scale Compliance GmbH


01.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/PMT/2021 ZEA

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w związku z podjęciem działań mających na celu rozpoczęcie świadczenia usług na rynku ZEA.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9.04.2021 r.

Pełna treść Zapytania ofertowego znajduje się w załączonych poniżej plikach.12.04.2021 r.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 1/PMT/2021 ZEA

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Igologic Sp. z o.o. ogłoszonym na stronie internetowej www.igologic.pl/projekty informujemy, że na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano oferenta:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kurcman

ul. Ksawerego Bronikowskiego 1/66, 02-796 Warszawa
cena oferty: 78 000,00 zł netto

01.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/PMT/2021 JAP

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w związku z podjęciem działań mających na celu rozpoczęcie świadczenia usług na rynku japońskim.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9.04.2021 r.

Pełna treść Zapytania ofertowego znajduje się w załączonych poniżej plikach.


12.04.2021 r.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 1/PMT/2021 JAP

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Igologic Sp. z o.o. ogłoszonym na stronie internetowej www.igologic.pl/projekty informujemy, że na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano oferenta:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kurcman

ul. Ksawerego Bronikowskiego 1/66, 02-796 Warszawa
cena oferty: 78 000,00 zł netto


9.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2021/PMT ZEA

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska wystawowego na targach Finnovex  Middle East odbywających się w terminie 7-8 września 2021 r. w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2021 r.

Pełna treść Zapytania ofertowego znajduje się w załączonych poniżej plikach.


17.08.2021 r.

Informacja o wyniku Zapytania ofertowego nr 2/2021/PMT ZEA

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Igologic Sp. z o.o. ogłoszonym na stronie internetowej www.igologic.pl/projekty informujemy, że na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku wybrano oferenta:

C&C Center Sp. z o.o.
ul. Z. Krasińskiego 29/9, 40-019 Kraków
cena oferty: 19 500,00 zł netto