Projekty

Poddziałanie 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Numer umowy: 02.03.01-06-0015/18-00

Tytuł projektu: „Usługi doradcze w zakresie innowacji wspierające proces wdrożenia innowacyjnego systemu IgoKYC”.

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie potencjału Igologic Sp. z o.o. do wdrożenia we własnym przedsiębiorstwie innowacji produktowej i procesowej, zwiększenie innowacyjności, ulepszenie oraz usprawnienie procesu wdrożenia innowacji technologicznych.

Planowane efekty: Skorzystanie przez Igologic Sp. z o.o. z proinnowacyjnych usług doradczych oferowanych przez IOB pozwoli zwiększyć innowacyjność przedsiębiorstwa oraz ulepszy i usprawni proces wdrożenia innowacji technologicznych.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji technologicznych w Igologic Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 430 400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 001 280,00 PLN

Poddziałanie 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Numer umowy: UG-PMT/1057/7N/2019-SIN

Cele projektu:

Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej w oparciu o produkt IgoKYC poprzez realizację:

  • działań krajowych: analizę rynku docelowego, analizę potencjału spółki i produktu, opracowanie modelu biznesowego i strategii wejścia na nowy rynek zagraniczny, analizę aspektów formalno-prawnych w planowaniu ekspansji na rynki zagraniczne;
  • działań zagranicznych: zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji dla certyfikacji produktu, analizy prawnej oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Singapuru, zakup usług doradczych związanych z opracowaniem dokumentów niezbędnych do wdrożenia produktów na rynku docelowym, zakup usług doradczych niezbędnych w procesie certyfikacji oraz w procesie pozyskiwania niezbędnych licencji, udział w imprezach targowo-wystawienniczych.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie podjęcie współpracy i podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z działalności eksportowej.

Wartość projektu: 200 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100%